Auto škoda klub, o. z.

Stanovy Občianskeho združenia

Auto Škoda klub

Článok I:

Úvodné ustanovenia:


a) Názov a sídlo občianskeho združenia

Názov občianskeho združenia je: Auto Škoda klub  (ďalej len "združenie")
Sídlo združenia je: Považské Podhradie 249, Považská Bystrica 017 04
Symbolom združenia sú: vlajka a logo.
Združenie je založené na dobu neurčitú a vyvíja svoju činnosť na celom území Slovenskej republiky.
b) Právna forma

Združenie je právnická osoba založená v zmysle zákona č. č.83/1990 Z. z. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov za účelom dosiahnutia cieľov uvedených v čl. II týchto stanov. Štatutárom združenia je prezident združenia.


Článok II:


Ciele a činnosť združenia:


Združenie sa zriaďuje za účelom rozvoja Auto Škoda klubu, za účelom rozvoja prívržencov automobilov značky Škoda a s tým súvisiaceho životného štýlu (ďalej len „Auto Škoda klub“), pôsobiacej na území Slovenskej republiky a na základe spoločného záujmu o automobily značky Škoda.
2.     Pri napĺňaní cieľa združenia budú vykonávané najmä tieto činnosti:
a)      Rozvoj Auto Škoda klubu, ktorý je úzko spojený so značkou Škoda.
b)     Vytvárať na internete informačný portál a fórum o technických novinkách a novinkách spojených s chodom združenia.
c)      Nadväzovanie kontaktov a spolupráce so združeniami podobného typu a zamerania, pôsobiacich v Slovenskej republike i v zahraničí.
d)     Poskytovať konzultačnú a poradenskú pomoc prostredníctvom fóra registrovaným užívateľom fóra a členom združenia.
e)      Organizovať činnosť v osvetovej a športovej oblasti motoristických aktivít.
f)       Vykonávanie a organizovanie iných činností vhodné pre rozvoj a vzdelávanie členov združenia, napr. podpora návštev kultúrnych podujatí, autosalónov, zrazov a iných podujatí spojených so značkou Škoda.
g)  Vyvíjať činnosť pre spoluprácu s dovozcom aut značky Škoda na Slovensku.


Článok III:Členstvo v združení:


Členmi združenia sú fyzické osoby (nemusia byť občanmi Slovenskej republiky), ktoré sa stotožňujú s cieľmi združenia, rešpektujú Stanovy združenia a chcú sa aktívne podieľať na činnosti smerujúcej k dosahovaniu týchto cieľov.
Podľa § 2 ods. 2 zákona č. 83/1990 Zb. členmi združenia môžu byť aj právnické osoby.
Formy členstva združenia sú:
-          Riadne,
-          Čestné.
Členstvo v združení vzniká prijatím fyzickej osoby do zduženia príslušným orgánom združenia na základe písomnej alebo elektronickej registrácie.
Dokladom preukazujúcim členstvo v združení je platný členský preukaz. Vystavený je do 60 pracovných dni po zaplatení členského príspevku, pri vstupe do združenia. Jeho  platnosť pre ďalší technický rok je podmienený  zaplatením členského poplatku v stanovenej výške za každý technický rok, najneskôr do 30 dní po skončení platnosti členstva.
Výšku členského poplatku určuje prezident klubu najneskôr do 1. januára kalendárneho roka, v ktorom má byť tento členský poplatok zaplatený.
Členom združenia je každý, kto je prijatý za člena združenia a riadne si plní členské povinnosti.
8. Spolupracujúcim členom združenia sa môže stať každá fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej to zákon nezakazuje, a ktorá sa prihlási k cieľom združenia a súhlasí so stanovami združenia.
9. Čestným členom sa môže stať každý občan navrhnutý riadnym členom, ktorý má osobitné zásluhy na rozvoji združenia, alebo sa podieľal na aktivitách, ktoré sú úzko spojené s jeho činnosťou a ak bude akceptovaný hlasovaním Predstavenstva. Je oslobodený od platenia členských príspevkov podľa čl. III ods. 5.
Práva členov:
-          podieľať sa na činnosti klubu a propagovať spoločné záujmy,
-          voliť a byť volený do orgánov združenia,
-          obracať sa na orgány združenia s námetmi a sťažnosťami a žiadať o stanovisko, byť informovaný o činnosti a o rozhodnutiach orgánov združenia,
-          dávať podnety, návrhy a pripomienky orgánom združenia a žiadať odpoveď,
-          využívať poskytované výhody združenia,
-          zúčastňovať sa všetkých aktivít, organizovaných združením,
-          zúčastňovať sa na Valnom zhromaždení združenia.
Povinnosti členov:
-          dodržiavať stanovy združenia a pomáhať pri plnení cieľov združenia a aktívne sa podieľať na jeho práci,
-          podľa svojho svedomia, rozsahu svojich možností a schopností pomáhať orgánom združenia,
-          platiť členský príspevok v stanovenom termíne a vo výške schválenej prezidentom združenia,
-          preukazovať sa členským preukazom v rámci združenia a partnerov, ktorí vyžadujú preukázanie pre overenie platnosti členstva,
-          svedomito vykonávať všetky dobrovoľne prijaté funkcie a úlohy od prezidenta týkajúce sa činnosti združenia,
-          chrániť majetok združenia tak aby nedošlo k jeho poškodeniu, odcudzeniu alebo znehodnoteniu,
-          reprezentovať združenie podľa svojho najlepšieho vedomia a presvedčenia.
Zánik členstva:
-          dobrovoľným vystúpením, na základe dobrovoľného rozhodnutia člena, členstvo zaniká dňom doručenia písomného alebo elektronického oznámenia člena o vystúpení zo združenia, na adresu zduženia
-          úmrtím fyzickej osoby, resp. zánikom právnickej osoby,
-          zánikom združenia,
-          vylúčením, ak člen opätovne a napriek upozorneniu porušuje prípadne neplní členské povinnosti, alebo z iných dôležitých dôvodov (porušenie zákona, porušenie stanov). O vylúčení rozhoduje príslušný orgán určený v stanovách. Proti rozhodnutiu má právo podať člen odvolanie na kontrolnú radu, ako na orgán združenia, do tej doby má členstvo pozastavené.
-          nezaplatením členského príspevku na príslušný technický rok do 30 dní po skončení platností členstva.


Článok IV:


Organizačná štruktúra združenia:


1.      Valné zhromaždenie.
2.      Predstavenstvo.
3.      Prezident.
4.      Viceprezidenti.
5.      Kontrolná rada.


Článok V:


Valné zhromaždenie (ďalej len VZ):


1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom združenia a je tvorené zo všetkých členov združenia.
2. Valné zhromaždenie:
-          schvaľuje plán činnosti a výročnú správu,
-          schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení,
-          rozhoduje o zrušení združenia alebo zväzu združení.
3. Zasadnutie VZ zvoláva predstavenstvo podľa potreby, najmenej jeden krát do roka.
4. Predstavenstvo zvolá VZ, ak o to požiada najmenej 50 % platných členov združenia.
5. VZ je uznášania schopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých zapísaných členov na zasadaní VZ.
6. Valné zhromaždenie rozhoduje nadpolovičnou väčšinou prítomných členov.


Článok VI:Predstavenstvo:


1. Predstavenstvo je orgán združenia, ktorý je za svoju činnosť zodpovedný VZ.
2. Riadi činnosť združenia v období medzi zasadaniami VZ.
3. Prvými členmi predstavenstva sú členovia prípravného výboru.
4. Predstavenstvo tvoria:
-          Prezident, Viceprezidenti
-          títo tvoria predstavenstvo až do doby, kým sa sami nerozhodnú túto funkciu opustiť, prípadne kým budú schopní túto funkciu vykonávať alebo budú odvolaný
-          pokiaľ sa niektorí z členov rozhodnú opustiť funkciu, alebo už nebudú schopní funkciu vykonávať, prezident zvolá predstavenstvo klubu, na ktorom navrhne nástupcov z radov členskej základne a z nich bude predstavenstvom volený nový člen predstavenstva. Voľby vyhrá kandidát s najväčším počtom hlasov.
5. Predstavenstvo:
-          riadi a zabezpečuje činnosť zduženia,
-          volí členov komisií a výborov, ktoré sú riadené viceprezidentom,
-          zvoláva a obsahovo pripravuje rokovania VZ,
-          vypracúva plán činnosti a správu o činnosti, návrh rozpočtu a
správu o hospodárení združenia,
-          schvaľuje stanovy združenia, ich zmeny a doplnky,
-          predstavenstvo sa schádza najmenej dva krát do roka. Jeho rokovania zvoláva a riadi prezident. Predstavenstvo je uznášania schopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov,
-          volí a odvoláva členov kontrolnej rady
-          predstavenstvo rozhoduje nadpolovičnou väčšinou prítomných členov.
-          rozhoduje o vylúčení člena,
-          rozhoduje o zrušení združenia, ak sa VZ nezíde do šiestich
mesiacov, aby rozhodol o zrušení združenia a ustanovuje
likvidátora v prípade zrušenia.
6. Predstavenstvo môže na zabezpečenie činnosti občianskeho združenia:
-          zriadiť sekretariát a kanceláriu,
-          zamestnávať pracovníkov na zabezpečenie funkčnosti združenia a
štatutárneho orgánu,
-          ustanoviť viacerých viceprezidentov a tajomníka združenia.


Článok VII:Prezident, viceprezidenti, tajomník:


1. Štatutárnym orgánom združenia je prezident.
2. Prezidenta volí a odvoláva predstavenstvo spomedzi svojich členov.
3. Prezident:
-          zvoláva a riadi zasadnutie predstavenstva,
-          podpisuje zmluvné vzťahy v mene občianskeho združenia a zmluvy podľa Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a Zákonníka práce,
-          písomne splnomocní štatutárnym zastupovaním a podpisovaním zmluvných vzťahov jedného člena predstavenstva, ktorý bude zastupovať združenie v prípade neprítomnosti prezidenta.
V prípade, že sa prezidentovi stane nečakané nešťastie (napr. nehoda alebo úmrtie) stáva sa tento člen automaticky prezidentom združenia a presúvajú sa na neho aj všetky práva a povinnosti z toho vyplývajúce.
4. Viceprezidenti:
-          sú odborní poradcovia štatutárneho orgánu,
-          riadia komisie a výbory tvorené z členov združenia a zodpovedajú za ich činnosť štatutárnemu orgánu občianskeho združenia,
-          viceprezidenti sú navrhovaní a schvaľovaní predstavenstvom na dobu neurčitú.
-          po ukončení ich činnosti si predstavenstvo zvolí ich nástupcu z radov členskej základne
5. Tajomník:
-          tajomník riadi sekretariát ako ekonomický zástupca štatutárneho orgánu
-          tajomníka si navrhuje a schvaľuje predstavenstvo
-          svoju činnosť musí koordinovať s prezidentom
-          zodpovedný je štatutárnemu orgánu a predstavenstvu,
-          je kontrolovaný kontrolnou radou občianskeho združenia
-          tajomník je volení predstavenstvom na dobu neurčitú
-          po ukončení jeho činnosti si predstavenstvo zvolí jeho nástupcu z radov členskej základne


Článok VIII:


Kontrolná rada:


1. Kontrolná rada je kontrolným orgánom združenia, ktorý za svoju činnosť
zodpovedá valnému zhromaždeniu.
2. Členov kontrolnej rady volí Predstavenstvo z členov združenia.
3. Kontrolná rada má max. päť a min. troch členov, ktorí si spomedzi seba
volia predsedu.
4. Schádza sa najmenej jeden  krát ročne.
5. Jej rokovania zvoláva a riadi predseda.
6. Ak predseda nezvolá radu v období dlhšom ako šesť mesiacov, môže tak
urobiť ktorýkoľvek z jej členov.
7. Je uznášania schopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov.
8. Rozhodnutie prijme nadpolovičnou väčšinou prítomných členov.
9. V prípade rovnosti hlasov je hlas zvolávajúceho radu rozhodujúci.
10. Kontrolná rada najmä:
-          kontroluje hospodárenie združenia,
-          upozorňuje predstavenstvo na nedostatky a navrhuje riešenie na ich odstránenie,
-          kontroluje dodržiavanie stanov, vnútorného poriadku, práv a povinnosti členov a termínov vybavovania ich návrhov, podnetov a sťažnosti,
-          kontroluje dodržiavanie zmluvných vzťahov.


Článok IX:Hospodárenie združenia:


1.      Združenie hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom.
2.     Zdrojmi majetku môžu byť:
-          členské príspevky,
-          dary od fyzických osôb, dotácie a granty od právnických osôb z tuzemska i zo zahraničia,
-          príjmy z vlastnej činnosti pri naplňovaní cieľa združenia.
3.     Hospodárenie sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu.
4.     Za hospodárenie zodpovedá predstavenstvo združenia.


Článok X:Záväzný výklad:

O činnostiach, organizačných otázkach a vzťahoch, ktoré nie sú definované v stanovách združenia, rozhoduje Predstavenstvo.
V prípade, ak niektoré ustanovenia týchto stanov budú v rozpore s platnými zákonmi, alebo inými právnymi normami Slovenskej republiky, sú tieto ustanovenia stanov neplatné.

Článok XI:

Zánik  združenia:


1.      Združenie zaniká dobrovoľným rozpustením, alebo zlúčením s iným združením.
2.     Ak zaniká združenie rozpustením, predstavenstvo ustanoví likvidátora.
3.     Pri likvidácii združenia sa najprv uhradia všetky záväzky združenia.
4.     Majetok združenia sa v prípade likvidácie vysporiada z likvidačného zostatku podľa členských príspevkov a zvyšok pomerným spôsobom pre všetkých členov.

Článok XII:


Záverečné ustanovenia:


1.      Stanovy nadobúdajú účinnosť dňom schválenia predstavenstvom združenia.
2.    Združenie vzniká dňom registrácie ministerstvom vnútra Slovenskej republiky

Extinct fires still smoldering and all understood how important it is not to stop all well aware that the zithromax side effects are no longer afraid, and Zithromax cope with inflammation as vsegoda happened under similar conditions.

ask banner forum

 

 

Reklama

 

imgres1